[પાછળ]
રૂમઝૂમ પગલે આવી માંડવામાં બેનડી

રૂમઝૂમ પગલે આવી માંડવામાં બેનડી...
રૂમઝૂમ પગલે આવી માયરામાં બેનડી...
ચાલે ઢળકતી ઢેલડી રે...
ચાલે ઢળકતી ઢેલડી રે... આજે આવી મારી બેનડી

રૂમઝૂમ પગલે આવી માંડવામાં બેનડી...
રૂમઝૂમ પગલે આવી માયરામાં બેનડી...
કુમકુમ પગલે આવી માંડવામાં બેનડી...
રૂમઝૂમ પગલે આવી માયરામાં બેનડી...

પહેર્યો રાતો ચૂડલો  ને ઓઢી રાતી ચૂંદડી
સેંથીએ સિંદૂર ભર્યું ને ભાલે કંકુમ ટીલડી
નમણી નાગર...
નમણી નાગર... વેલડી રે આજે આવી મારી બેનડી

કંચનવરણા કાંડે... કંકણ રણકે
નાજુક  પગલે   ઝાંઝર  ઝણકે
છલકે આનંદની...
છલકે આનંદની... હેલડી રે આજે આવી મારી બેનડી

રૂમઝૂમ પગલે આવી માંડવામાં બેનડી...
રૂમઝૂમ પગલે આવી માયરામાં બેનડી...
ચાલે ઢળકતી ઢેલડી રે...
ચાલે ઢળકતી ઢેલડી રે... આજે આવી મારી બેનડી

રૂમઝૂમ પગલે આવી માંડવામાં બેનડી...
રૂમઝૂમ પગલે આવી માયરામાં બેનડી...
(આલ્બમઃ ‘સાજન બેઠું માંડવે’)

સ્વરઃ રૂપલ દોશી

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]