[પાછળ]
આપણી છે પરભવની પ્રીત
આપણી... આપણી છે પરભવની પ્રીત મીટ મળી ત્યાં તો અણધાર્યું મીટ મળી ત્યાં તો અણધાર્યું ચોર્યું મારું ચિત્ત આપણી છે પરભવની પ્રીત આપણી છે પરભવની પ્રીત મેંદી પીસાતાં રંગ વધે છે મેંદી પીસાતાં રંગ વધે છે પ્રેમની એ છે રીત આપણી છે પરભવની પ્રીત આપણી છે પરભવની પ્રીત પાકા રંગની છાપ જ્યાં છાપી ફાટે પણ ફીટે ન કદાપિ પ્રેમીને જુદા કરનારા પ્રેમીને જુદા કરનારા એ ભૂલી રહ્યાં છે ભીંત આપણી છે પરભવની પ્રીત આપણી છે પરભવની પ્રીત કૃષ્ણે બંસીમાં છે ગાઈ સૌથી ઊંચી પ્રેમસગાઈ કૃષ્ણે બંસીમાં છે ગાઈ સૌથી ઊંચી પ્રેમસગાઈ પ્રેમ પ્રભુનું મંદિર જાણો પ્રેમ પ્રભુનું મંદિર જાણો, પ્રેમની થઈ છે જીત આપણી છે પરભવની પ્રીત આપણી છે પરભવની પ્રીત
ગીતઃ પરમાણંદ મણીશંકર ભટ્ટ ‘ત્રાપજકર' સ્વરાંકનઃ મોહન જૂનિયર નાટકઃ પરભવની પ્રીત (૧૯૬૫) ક્લીક કરો અને સાંભળો આ નાટ્યગીતની પુનઃ રજૂઆત પૌરવી દેસાઈના કંઠેઃ

જૂના નાટ્યગીતોના સોનેરી સંભારણા જીવંત રાખવાની પ્રવૃત્તિ માટે શ્રી વિનયકાન્ત પ્રભુલાલ દ્વિવેદીનો ખૂબ ખૂબ આભાર.

[પાછળ]     [ટોચ]