[પાછળ]
            ધુતારા ધરણીધર

ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ ઓલી વાંસલડીએ કંઈ ઘેલું કીધું ગામ જો... ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ સખી ના‘તાં-ધોતાં, દોતાં-વલોવતાં નિસર્યાં રે લોલ સખી ઢળતાં-પડતાં, રડતાં મૂક્યાં બાળ જો ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ સખી સાસુ-સસરો, જેઠ-જેઠાણી નવ લહ્યાં રે લોલસ સખી કંથજીની રડતી મૂકી પ્રીત જો ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ મધરાતે મોહનજી બેઠાં ગઠન કરી રે લોલ ગોપીજનનાં હૈયા કંઈ છે ચીર જો ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ સખી અવળાં વસ્ત્ર ને અવળાં આભરણ પહેર્યાં રે લોલ સખી કાન તણાં લઈ કેડે ઘાલ્યા પોત જો ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ સખી રામ-કૃષ્ણ પ્રભુ પધાર્યાં શેરીએ રે લોલ સખી ગોપીજનની પૂરી થઈ ગઈ આશ જો ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ

લોકગીત સ્વરઃ સરોજ ગુંદાણી ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]