[પાછળ]
આપણા મલકના માયાળુ માનવી

આપણા મલકના માયાળુ માનવી
માયા મેલીને મરી જાશું મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

આપણા મલકમાં ઉતારા ઓરડા
ઉતારા કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

આપણા મલકમાં નાવણ કુંડીયું
નાવણિયા કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

આપણા મલકમાં ભોજનિયા ભાવતાં
ભોજનિયા કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

આપણા મલકમાં મુખવાસ એલચી
મુખવાસિયા કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

આપણા મલકમાં પોઢણ ઢોલિયા
પોઢણિયા કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

આપણા મલકના માયાળુ માનવી
માયા મેલીને મરી જાશું મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

સ્વરઃ પ્રફુલ્લ દવે
લોકગીત

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]