[પાછળ]
પગલીનો પાડનાર દ્યોને રન્નાદે

લીપ્યું ને ગૂંપ્યું મારું આંગણું        
પગલીનો પાડનાર દ્યોને રન્નાદે        
         વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં

રોટલો  ઘડીને  ઊભી  રહી       
ચાનકીનો માંગનાર દ્યોને રન્નાદે       
         વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં

મહીડાં વલોવીને  ઊભી રહી       
માખણનો માંગતલ દ્યોને રન્નાદે       
         વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં

પાણીડાં  ભરીને  ઊભી  રહી       
છેડલાનો ઝાલનાર દ્યોને રન્નાદે       
         વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં

ધોળો ધફોયો  મારો સાડલો        
ખોળાનો ખૂંદનાર દ્યોને રન્નાદે        
         વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં

લીપ્યું ને ગૂંપ્યું મારું આંગણું        
પગલીનો પાડનાર દ્યોને રન્નાદે        
         વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં

સ્વરઃ હેમલતા
લોકગીત
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]