[પાછળ]
સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સજ જો રે  ઘરની  મેનાને  શણગાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

અક્ષર  અક્ષર પરભાવે મંગળતા કોતરી
કંકુ  છાંટીને  આજે  લખજો  કંકોતરી

તેડાવો રે મંગલ ગીત ગાતાં નર ને નારને
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

કંકુને  પગલે પગલે  પ્રભુતા પગ માંડશે
જીવનના  સાથિયામાં  ઈન્દ્રધનુ  જાગશે

રેલાવો  રે   રંગોળીમાં  રંગધાર  રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સ્વરઃ સુલોચના વ્યાસ અને સાથીદારો
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ

ક્લીક કરો અને સાંભળો આ વિખ્યાત રેકોર્ડઃ

[પાછળ]     [ટોચ]