[પાછળ]
ઓઢણીમાં ચિતર્યા વ્હાલા રંગ તારા પ્રેમના
ઓઢણીમાં ચિતર્યા વ્હાલા રંગ તારા પ્રેમના આભલાં જડ્યાં છે રુડા એમાં તારા નામનાં ઓઢણીમાં ચિતર્યા વ્હાલા રંગ તારા પ્રેમના આભલાં જડ્યાં છે રુડા એમાં તારા નામનાં મારકણી ચાલ જેની રાતી રે આંખલડી ગિરનો એ સાવજ વ્હાલો માથે કાળી પાઘડી યાદું સતાવે તારી, જાગું આખી રાતડી ધબકે જોબનિયું એમાં લાગ્યો રોગ પ્રેમનો અંગ અંગ લાગ્યો રંગ તારા રે પ્રેમનો ઓઢણીમાં ચિતર્યા વ્હાલા રંગ તારા પ્રેમના આભલાં જડ્યાં છે રુડા એમાં તારા નામનાં વગડો ધ્રૂજે છે આખો તારા ભડવીરથી વરતે રે આણ જેની તીખી તલવારથી ઘાયલ થયો આ સાવજ પ્રીતિ કેરા બાણથી સરર.. સરર.. છૂટે તીર તારી આંખથી કાળજું વીંધાયું તારી નજરુંના તીરથી ધબકે જોબનિયું એમાં લાગ્યો રોગ પ્રેમનો અંગ અંગ લાગ્યો રંગ તારા રે પ્રેમનો અંગ અંગ લાગ્યો રંગ તારા રે પ્રેમનો અંગ અંગ લાગ્યો રંગ તારા રે પ્રેમનો સ્વરઃ નિશા ઉપાધ્યાય અને પ્રફુલ્લ દવે ક્લીક કરો ને સાંભળો:
[પાછળ]     [ટોચ]