[પાછળ]
ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ

ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ સ્વીકાર થઈ જાશે
તમારી સંમતિ  મારા શબદનો સાર થઈ જાશે

પ્રબંધોના  પરિઘોમાં  પરીંદા  પાંખ  વીંઝે ત્યાં
પરમ લક્ષ પામતા પહેલાં પ્રથમ પ્રયાણ થઈ જાશે
ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ સ્વીકાર થઈ જાશે

ધનુષી  મેઘરંગો  જ્યાં પરસ્પર  પોતીકાં થાશે 
સુભગ સંગમ રચાશે ત્યાં સુધી સવાર થઈ જાશે
ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ સ્વીકાર થઈ જાશે

કલેજાની  કરામતની કવિતા  આ કલમ ગાશે
રચાશે રાગની માળા  અને રણકાર થઈ જાશે
ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ સ્વીકાર થઈ જાશે

પછી તો શબ્દથી ધંખના બજાવે  બીન બંસીમાં 
મનોહર મુક્તકો, ગઝલો બધું સાકાર થઈ જાશે
ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ સ્વીકાર થઈ જાશે

ખબર નો’તી કે આ ઈન્કાર પણ સ્વીકાર થઈ જાશે
તમારી સંમતિ  મારા શબદનો સાર થઈ જાશે

સ્વરઃ કુમાર પંડ્યા
કવ્વાલીઃ લેફ્ટે. સિદીકભાઈ સુમરા
સંગીતઃ મેહુલ ત્રિવેદી
(આલ્બમઃ ઈબાદત ૨૦૧૭)

ક્લીક કરો ને સાંભળો:

[પાછળ]     [ટોચ]