[પાછળ]
જત લખવાનું જગદીશ્વરને

જત લખવાનું જગદીશ્વરને જગ મધેથી રે ખતમાં રે ખતમાં કિયો રે ખેપિયો ખોળે તુજને કઈ રે પૃથ્વીનાં પટમાં કે જત લખવાનું રે ખતમાં એ અગમ નિગમનું સરનામું તારું વનરા તે વનમાં કે જમુનાના તટમાં બેપત્તાનો મારે પત્તો રે લખવો ઘટમાં કે ઘૂંઘટમાં કે જત લખવાનું રે ખતમાં અરે મારે આ જોઈતું મારે તે જોઈતું તારું નામ તો મોટું પણ તને ક્યાં ગોતું ઘટ ઘટવાસીનું ફળ નાનું અલ્યા હાચું તો કહે ઈ હાચું કે ખોટું કઈ રે ભાષાનો તું ભગવંત મારો તને લખું રે ક્યા લખતમાં કે જત લખવાનું રે ખતમાં એઈરે...ગામ ગામ ને ધામ ધામ તારા મંદિરનાં મોટા રે બૂરજ કે તને ખબર શીદ પડે અમારો ઉગે ને આથમે ક્યારે સૂરજ કે તારે દ્વારે ડોલે ગજ ને શિખર પરે ફરકે રે ધ્વજ તારે અબજ પણ મારે કરજ કિરતાર કરું હું ક્યાં જઈ અરજ એઈરે.. આ જનમ જનમને ફેરે ફેર નહિ માનવ કે મરકટમાં કે જત લખવાનું રે ખતમાં અરે થોડું લખ્યું તમે ઝાઝું વાંચજો ને વખત મળે તો અહીં આવજો રે... લિખિતંગ લખતાં શાહી ખૂટી ગઈ એઈ લિખિતંગ લખતાં શાહી ખૂટી ગઈ રહ્યું ન કંઈ બચતમાં કે જત લખવાનું રે ખતમાં જત લખવાનું જગદીશ્વરને જગ મધેથી રે ખતમાં રે ખતમાં કિયો રે ખેપિયો ખોળે તુજને કઈ રે પૃથ્વીનાં પટમાં કે જત લખવાનું રે ખતમાં

સ્વરઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]