[પાછળ]
આ મુંબઈ છે!

આ મુંબઈ, આ મુંબઈ છે! આ મુંબઈ છે! જ્યાં ભઈ કરતાં ઝાઝી બઈ છે આ મુંબઈ, આ મુંબઈ છે! નહિ એકરંગી, નહિ બેરંગી, જ્યાં પંચરંગીની વસ્તી અરે જોગી, ભોગી, રોગી, સૌની સરખી તંદુરસ્તી અરે વાટે, હાટે, ઘાટે, જ્યાં મોંઘવારી સસ્તી ને પેટ ભૂખ્યું પણ તનને માટે ટાપટીપ છે સસ્તી અરે છેલછબિલી અનેકની પણ કોઈની ક્યાં રહી છે! આ મુંબઈ, આ મુંબઈ છે! આ મુંબઈ છે! જ્યાં ભઈ કરતાં ઝાઝી બઈ છે આ મુંબઈ, આ મુંબઈ છે! એ...એઈ.. ભાઈ બાજુ બાજુ... એની ટાઢ જુદી, એનો તાપ જુદો, એની નોખી વર્ષાધાર અરે અડધું મુંબઈ કોરું ને અડધું બંબાકાર એક નગરની એક ડગર પર ધંધો ધમધોકાર અને એ જ નગરની બીજી ડગર પર ચાલુ ગોળીબાર જ્યાં માણસાઈથી પણ મોંઘા રુપિયા, આના, પઈ છે! ચોપાટી મદમાતી સાંજ પડે ઊભરાતી શેઠ, શરીફ, હોય ગરીબ, નોકર કે ઘરઘાટી એ..એ...ચના ચનાવાલા.... ચાલ બાજુ... જ્યાં જાદુગર ના ખેલ કરે ને ખેલ લડાવે રિંગ જ્યાં ચંપી, માલિશ, તેલ, પકોડી, ભેળ, ચિનાઈ શિંગ જ્યાં શરમ મૂકીને ધરમ-કરમનું સાધુ કરે ધતિંગ અરે જે રેતી પર લૈલા મજનુ પાસ કરે ઈવનિંગ એ જ રેત પણ નેતાઓજી રોજ ભરે મીટિંગ ભઈ માનો યા ના માનો એના પાણીમાં કંઈ છે! આ મુંબઈ, આ મુંબઈ છે! આ મુંબઈ છે! જ્યાં ભઈ કરતાં ઝાઝી બઈ છે આ મુંબઈ, આ મુંબઈ છે!

સ્વરઃ મન્ના ડે ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ ચિત્રપટઃ મહેંદી રંગ લાગ્યો (૧૯૬૦) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]