[પાછળ]
જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!
ઉપરથી સુંદર ચણતર ને પોકળ છે અંદર!

જગત આ ગંજીફાનું ઘર!
ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

ઓ... સૌએ સૌની બાજી ઉપર મનમાં થાતાં રાજી
જેવાં પાના તેવાં શાણા થઈને કહેતા હાજી હાજી

સૌએ બાજીગર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!
ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

મનના કાંઈ મનોરથ સેવ્યાં આશાની ઇમારત બાંધી
ચાર દિવસની જિંદગાનીને વિખરે ચાલી આંધી

સહેવું જીવનભર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!
ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

ઓ... પાના કેરો મહેલ બનાવી સૌએ કરતાં ખેલ
જીવન  મરણની આંટી  કેરા  ઉકલે નહિ ઉકેલ

મનખા સાથે મૃત્યુ જન્મે ઘડીભરનું ઘડતર!
જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!
ગંજીફાનું છે ઘર! જગત આ ગંજીફાનું ઘર!

સ્વરઃ ગીતા રોય
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ ગાડાનો બેલ (૧૯૫૦)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

આ ગીતના સાચા પાઠ માટે
શ્રી હરીશ રઘુવંશીનો ઘણો જ આભાર
[પાછળ]     [ટોચ]